Witamy na naszej stronie internetowej

Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych "PRO TEST" jest organizacją pracowników, którzy jednocząc się budują siłę, aby spowodować poprawę warunków życia. "PRO TEST" - RAZEM SILNIEJSI

Prawo

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego

Tutaj znajduje się tekst Ustawy z dnia 24 lipca 2014 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

CDO24 - ochrona prawna członków ZZPK PRO-TEST

  • Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych PRO-TEST w Opolu oferuje dla swoich członków Program Ochrony Prawnej.
  • Członkowie związku nie muszą ponosić kosztów Ochrony Prawnej, gdyż Pakiet CDO24 Premium finansowany jest w całości przez związek zawodowy.
  • Z Ochrony Prawnej można skorzystać przez 24 godziny na dobę.
  • Ochrona Prawna jest ważna przez cały rok i to w nieograniczonej liczbie spraw z zakresu objętego umową.
  • Jeżeli jesteś członkiem ZZPK PRO-TEST to musisz tylko odebrać imienną kartę CDO24 w biurze związku.

Emerytura dla kolejarzy.

Emerytury dla kolejarzy po zmianach od 01 stycznia 2009 roku
1. Dla urodzonych przed 01 stycznia 1949 r. ZUS będzie przyznawał emerytury na dotychczasowych zasadach, kobiecie po ukończeniu 55 lat, a mężczyźni po ukończeniu 60 lat. Staż emerytalny minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy na kolei. Podstawa prawna Art. 40 – 45 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r Nr 39, poz. 353 z późniejszymi zmianami). Sposób wyliczania emerytur bez zmian.
2. Także na dotychczasowych zasadach dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy spełnili warunki ogólnego stażu emerytalnego i pracy na kolei do 31 grudnia 2008 r. i nie przystąpili do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), a jeśli przystąpili złożą za pośrednictwem ZUS wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa. Podstawa prawna jak w pkt. 1 art. 50 w związku z art. 40 tej ustawy. 3. Wcześniejsza emerytura z art. 184 w związku z art. 40 ustawy, ale wyliczenie według nowych zasad. Urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje wcześniejsza emerytura, tj. kobiecie po ukończeniu 55 lat, a mężczyźnie 60 lat, jeżeli w dniu wejścia w życie powołanej wyżej ustawy osiągnęli okres zatrudnienia wynoszący minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym 15 lat na kolei i nie przystąpili do OFE, a jeśli tak złożą za pośrednictwem ZUS wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.
4. Świadczenia w obniżonym wieku otrzymają też pracownicy kolejowi na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656)
W załączniku Nr 2 tej ustawy znajdują się:
1) maszyniści pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn kolejowych do robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierownik pociągów.
2) zatrudnieni bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu)
3) funkcjonariusze straży ochrony kolei. Prawo do emerytury pomostowej będzie przysługiwało pracownikowi, który spełni łącznie następujące warunki:
1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
2) ma okres pracy w szczególnym charakterze (tzn. na kolei) wynoszący co najmniej 15 lat; 3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn, a 50 lat dla kobiet i 55 lat mężczyzn wymagany od maszynistów pojazdów trakcyjnych wymienionych wyżej;
4) ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
5) przed dniem 01 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnym charakterze (tzn. na kolei);
6) po dniu 31 grudnia 2008 r. będzie wykonywał pracę w szczególnym charakterze (tzn. na kolei);
7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Emerytury pomostowe będą wyliczane według ogólnie obowiązujących nowych zasad.

5. Pozostali nie wymienieni w pkt. 1 – 4 pracownicy kolejowi będą już otrzymywali tak zwane emerytury powszechne, po ukończeniu wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Emerytury te będą wyliczane według nowych obowiązujących od 01 stycznia 2009 r. zasad. Czynnikami decydującymi o wysokości tych nowych emerytur będą:
zwaloryzowana kwota kapitału początkowego;
zwaloryzowana kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie każdego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego będzie wypłacana emerytura średnie dalsze trwanie życia.
Emerytura będzie wynikiem podzielenia sumy tych dwóch pierwszych składników przez podawane przez GUS i ogłaszane w Monitorze Polskim wyliczone średnie dalsze trwanie życia.
6. Z dniem 01 stycznia 2009 r. weszła w życie także ustawa z dniem 21 listopada 2008 roku o emeryturach kapitałowych ( Dz. U z 2008 r. Nr 228, poz. 1507) Mocą przepisów tej ustawy każdy kto osiągnie wiek emerytalny, a wcześniej przystąpił do OFE, otrzyma emeryturę wyliczoną ze zgromadzonych tam na koncie środków. Przez pierwsze 5 (pięć) lat będzie to dotyczyło kobiet, które o pięć lat wcześniej od mężczyzn w wieku 60 lat mogą zakończyć karierę zawodową. Mężczyźni zaczną korzystać z tego systemu od 2014 roku. Ze zgromadzonych środków w OFE będą wypłacane emerytury kapitałowe okresowe i dożywotne. Kobiety po ukończeniu 60 lat będą otrzymywać okresową emeryturę kapitałową do ukończenia 65-go (sześćdziesiątego piątego) roku życia, a następnie dożywotnią. Wtedy do wyliczonej emerytury ze środków zgromadzonych w funduszu emerytalnym na koncie w ZUS dołączona zostanie emerytura kapitałowa i łącznie wypłacona emerytowi.

Prawo, akty prawne, konwencje, zalecenia

LINK

Ustawa o związkach zawodowych - LINK

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji - LINK

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - LINK

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - LINK

Ustawa o społecznej inspekcji pracy - LINK

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - LINK

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - LINK

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - LINK

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - LINK

Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego - LINK

Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego - LINK

Ustawa o europejskich radach zakładowych - LINK

Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej - LINK

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - LINK

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - LINK

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy - LINK

Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy - LINK

Deklaracja Filadejfijska - LINK

Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca Podstawowych Zasad i Praw w Pracy oraz Działania Uzupełniające - LINK

Trójstronna Deklaracja Zasad Dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej -LINK

Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy Dotycząca Sprawiedliwości Społecznej na Rzecz Uczciwej Globalizacji - LINK

Akty prawne

Kodeks Karny - LINK

2000-09-15 - Kodeks spółek prawa handlowego - LINK

2001-01-01 - Ustawa o obligacjach - LINK

2004-07-02 - Ustawa swobodzie dzialalnosci gospodarczej - LINK

2005-04-26 - Rozp.w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty -LINK

2005-10-07 - Rozp.w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego - LINK

2006-01-14 - Ustawa o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego - LINK

2006-10-01 - Ustawa rozwiązywaniu sporów zbiorowych - LINK

2006-11-13 - Rozp. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej - LINK

2007-12-01 - Rozp.w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji - LINK

2008-08-05 - Ustawa związkach zawodowych - LINK

2009-01-01 - Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników -LINK

2009-03-24 - Rozp. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - LINK

2009-07-10 - Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców - LINK

2009-08-05 - Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu i spółkach publicznych - LINK

2009-09-03 - Kodeks Społek Handlowych - LINK

2009-09-25 - Kodeks cywilny - okrojony - LINK

2009-10-25 - Kodeks cywilny - LINK

2009-11-16 - Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze - LINK

2010-01-01 - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - LINK

2010-01-01- Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy - LINK

2010-01-01- Ustawa ochrona konkurencji i konsumentów - LINK

2010-01-07 - Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. - LINK

2010-02-17 - Rozp.w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem - LINK

2010-02-17 - Rozp.w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji -LINK

2010-03-31 - Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalnosci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - LINK

2010-04-05 - Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - LINK

2010-04-06 - Rozp. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis - LINK

2010-04-10 - Ustawa o gospodarce nieruchomościami - LINK

2010-04-10 - Ustawa o rachunkowości - LINK

2010-05-12 - Rozp. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa - LINK

2010-05-19 - Kodeks dobrych praktyk - LINK

2010-05-19 - Kodeks dobrych praktyk - załącznik - LINK

2010-06-21 - Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym - LINK

2010-07-01 - Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - LINK

2010-07-03 - Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji - LINK

2010-07-26 - Kodeks pracy - LINK

2010-08-14 - Ustawa o funduszach inwestycyjnych - LINK

2010-08-14 - Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - LINK

2010-09-09 - Ustawa o działach administracji rządowej - LINK

2011-01-10 - Formularz informacji zbiorczych w ramach obowiązku sprawozda - LINK