Wystąpienie do Dyrektora PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki o przeprowadzenie deratyzacji

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych   ” PROTEST „ w Opolu zwraca się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie deratyzacji w nieruchomościach zarządzanych przez PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki znajdujących się na terenie Opola.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami), zgodnie którym: „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...”. Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z : art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) oraz z art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

szczurywctlskimjpg
szczurekjpg