Ulgi przejazdowe w 2016 roku.

Związek Pracodawców Kolejowych poinformował, że ulgowe usługi transportowe dla pracowników i niektórych członków ich rodzin oraz dla emerytów, rencistów i osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne, realizowane będą w 2016 roku na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak w roku 2015.

Stosownie do postanowień § 7 ust. 4 i § 9 ust. 7 obowiązującego Porozumienia z dnia 27 listopada 2013 r., ceny i opłaty na rok 2016 ustalone zostały poprzez zwaloryzowanie cen i opłat obowiązujących w 2015 roku o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych dla transportu kolejowego według zmiany jego wartości na koniec III kwartału roku poprzedzającego (rok do roku). Ogłoszony przez GUS wskaźnik na koniec września 2015 r. wynosi 96,4, a to oznacza, że wszystkie ceny i opłaty na 2016 rok, o których mowa w § 7 ust. 4 i § 9 ust. 7  Porozumienia, ustalono poprzez obniżenie cen z 2015 roku o 3,6%.   

Informację Prezesa Zarządu ZPK w tej sprawie można pobrać tutaj.