Ubezpieczenie od odpowiedzialności materialnej członków związku

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych „PRO TEST” w Opolu informuje, że zawarł od 1 stycznia 2018 nową umowę z PZU S.A. w zakresie ubezpieczenia grupowego pracowników od odpowiedzialności materialnej pracowników za straty wyrządzone pracodawcy oraz w przypadku zawieszenia pracownika w czynnościach lub utracie prawa do wykonywania zawodu.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć straty spowodowane przez pracownika do wysokości 7000 zł. (siedem tysięcy zł.), a w przypadku straty w wynagrodzeniu za pracę spowodowaną zawieszeniem w czynnościach lub utratą prawa do wykonywania zawodu ubezpieczyciel pokryje różnicę w wynagrodzeniu do kwoty 5000 zł. (pięć tysięcy zł.).

Proponujemy skorzystać z tej formy ubezpieczenia, ponieważ w ostatnim czasie pracodawcy często wykorzystują możliwości odzyskania części strat (do wysokości wartości trzech wynagrodzeń) spowodowanych przez pracowników po podczas wykonywania obowiązków służbowych np. uszkodzenie taboru, infrastruktury itp. 

Składka miesięczna ponoszona przez pracownika:

I wariant   – ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracownika 3,75 zł/mc

II wariant  –  ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracownika + ubezpieczenie na wypadek      zawieszenia w czynnościach  służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu 4,25 zł/mc

Ubezpieczeniem w kwotach podanych powyżej mogą być objęci wyłącznie członkowie Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych „PRO TEST” w Opolu.

Dla osób, które nie należą do naszej organizacji koszt takiego ubezpieczenia wynosi 70 zł/mc.

Prosimy wszystkich chętnych, którzy chcą skorzystać z takiej formy dodatkowego ubezpieczenia o zgłoszenie się do kol. Jolanty Buszko, Marioli Miedzińskiej i Jarosława Kucz w celu wypełnienia deklaracji PZU.

Członków związku, którzy dotychczas korzystają ze związkowego ubezpieczenia w PZU (składka 3,90) prosimy są o pilne zgłoszenie się w celu aktualizacji deklaracji PZU w związku z nową polisą na rok 2018.