Skandal w Tarnowskich Górach - pracodawca lekceważy związki zawodowe

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych PROTEST w Opolu informuje, że 26 lipca 2016 w Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A. w Tarnowskich Górach  na początku spotkania dyrekcji CT Śląskiego ze związkami zawodowymi, na którym miał być omawiany nowy Regulamin Organizacyjny zakładu obecni na sali przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w CT Śląskim opuścili salę narad.

Powodem takiego zachowania jest lekceważący stosunek dyrektora zakładu do związków zawodowych. 
W dniu 1 lipca br. pracodawca przedstawił do zaopiniowania projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego Zakładu z prośbą o wyrażenie opinii, które otrzymał w wyznaczonym terminie do 15 lipca 2016 r. W w/w projekcie regulaminu organizacyjnego na terenie Opola zlokalizowane zostały dwie sekcje – Sekcja Utrzymania i Napraw oraz Sekcja Przewozów i Eksploatacji. Zarząd ZZPK PROTEST w Opolu zaakceptował ten projekt nowego regulaminu.
Tymczasem  w dniu 19 lipca br. powołując się na nieznane nikomu dotąd decyzje i rzekome wytyczne dyrektorów biur Centrali PKP CARGO S.A. Dyrektor poinformował organizacje związkowe pismem, że dokonał zmian w Regulaminie, które opisał lakonicznie i zdawkowo. Okazało się że z Regulaminu zniknęła Sekcja Utrzymania i Napraw w Opolu - co wywołało nasze oburzenie. Pracownicy Sekcji Utrzymania i Napraw zostaliby zatrudnieni w sekcji w Tarnowskich Górach w wyniku połączenia, które w tajemnicy zostało uknute.  
Przedstawiciele 14 związków zawodowych (wszyscy za wyjątkiem Solidarności) obecni na spotkaniu uznali, że Dyrektor postępuje nieuczciwie łamiąc zasady dialogu społecznego, a swoim postępowaniem lekceważy związki zawodowe. Na podstawie przekazanej informacji uznaliśmy, że zmiany są tak daleko idące, że koniecznym jest zapoznanie się z nowym Regulaminem Organizacyjnym jako całością i  odniesienie się do tych zmian w odpowiednim czasie. Kierownictwo CT Śląskiego otrzymało więc na piśmie informację którą przedstawiamy poniżej (pisma nie podpisała zakładowa "Solidarność" niektórym działaczom tej organizacji Opole zawsze przeszkadzało). Następnie w godzinach popołudniowych pracodawca wysłał na skrzynki e-mailowe projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego oraz dwie decyzje członków zarządu informując w piśmie przewodnim, że jest to kontynuacja procesu konsultacji Regulaminu. Zaprosił także na spotkanie w kuriozalnym terminie 28 lipca nie dając szans na merytoryczne odniesienie sie do zmian i wyrażenie opinii. Nie przekazał jednak związkowcom enigmatycznych wytycznych, którymi rzekomo kierował się dokonując zmian w regulaminie. Sposób prowadzenia dialogu społecznego i konsultacji pozostawiamy bez komentarza. 
Związkowcy w dniu 27 lipca poinformowali pracodawcę że brak pełnej informacji zostanie odebrany jako złamanie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. z dnia 14 lutego 2005 roku co może stanowić podstawę do wszczęcia sporu zbiorowego i zaproponowali spotkanie w dniu 1 sierpnia 2016.
Informujemy, że Zarząd ZZPK PROTEST w Opolu podejmie wszelkie przewidziane prawem środki aby pracownicy zachwali swoje miejsca pracy oraz aby Sekcja Utrzymania i Napraw funkcjonowała nadal w Opolu.


pismozdnia26lipcadoctlaski.jpg