PKP CARGO S.A. - zamiast podwyżki dla pracowników wypłacą gratyfikacje...

27 sierpnia 2021 r. w siedzibie spółki w Warszawie doszło do zawarcia Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. z uwagi na brak możliwości finansowych zaproponował wypłatę jednorazowego świadczenia w rozbiciu na dwie raty. Pierwotnie proponowano kwotę 800 zł. do "Kolejarza",  lecz po oprotestowaniu tej kwoty przez związki zawodowe podniesiono ją o 500 zł. Zła sytuacja finansowa Spółki tłumaczona jest przez członków zarządu niską jakością świadczonych usług, drogimi nieelastycznymi pracownikami, niekorzystnymi dla pracodawcy zapisami ZUZP.  Jeden z członków Zarządu zapytany przez FZZMK,  co konkretnie przeszkadza mu u pracowników, lub co też jego zdaniem wymaga naprawy, aby jakość świadczonej przez pracowników pracy była lepsza nie umiał udzielić odpowiedzi.
Z jednej strony zarząd wypisuje do pracowników listy pochwalne w stylu "jesteście solą tej ziemi, srebrem zotem i diamentem", a w innych okolicznościach komunikuje się  związkom zawodowym, że załoga firmy jest słaba i świadczy niską jakość usług.
Stoimy na stanowisku, że pracownik wykonuje swoją pracę w taki sposób jak mu ją pracodawca zorganizuje. To nie pracownicy zawierają kontrakty....

W wyniku trudnych i nerwowych rozmów Strony ZUZP ustaliły, że uprawnionym pracownikom wypłacona zostanie wraz z wypłatą za miesiąc wrzesień jednorazowa nagroda w wysokości 500 zł brutto; kwota gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza zwiększona zostanie o 800 zł a, a pracownicy otrzymają 1000 zł wraz z wypłatą za miesiąc listopad. Spółka oszacowała, że łączny koszt nagrody i zwiększenia gratyfikacji wyniesie około 23,9 mln zł, z czego koszt 21,4 mln zł ujęty zostanie w wynikach za III kwartał 2021 r., koszt 2,5 mln zł ujęty zostanie w wynikach za IV kwartał 2021 r.
Realizacja powyższych ustaleń będzie oznaczać wykonanie przez Spółkę postanowień zawartych w Pakcie Gwarancji Pracowniczych z 2 września 2013 r.
Przewodniczący FZZMK Grzegorz Samek podczas spotkania zakwestionował powyższą tezę, gdyż naszym zdaniem nie wyczerpuje zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych w kwestii podwyżki wynagrodzenia. Wypowiedź spotkała się z brakiem akceptacji pozostałych przedstawicieli związków zawodowych. 
Strony podejmą rozmowy dot. wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r. z uwzględnieniem wyników finansowych za rok 2021 oraz bieżącej sytuacji Spółki. Jednocześnie Strony rekomendują wypłacenie gratyfikacji w spółkach Grupy PKP CARGO na zasadach analogicznych jak w Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną spółek z Grupy PKP CARGO.
Ostatecznie FZZMK podpisała porozumienie, aby nie być wyeliminowaną z rozmów płacowych w 2022 roku .