Pismo do Dyrektora Śląskiego CT w sprawie zatrudnienia w zespole drużyn manewrowych

W imieniu ZZPK „PROTEST w Opolu zwracam się z ponowną prośbą o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia w zespole drużyn manewrowych w Sekcji Przewozów i Eksploatacji w Opolu. 

Nasza organizacja od dłuższego już czasu podnosi kwestię niedoboru zatrudnienia (notatki z dnia 26 IX 2016 , 25 X 2016) wskazując pilną potrzebę jej uregulowania.
Braki w zatrudnieniu powodują wzrost liczby godzin nadliczbowych. Praca  w godzinach nadliczbowych wg. orzecznictwa sądowego jest pracą obarczoną zwiększonym zmęczeniem pracownika, co naszym zdaniem  może zagrażać bezpieczeństwu. Pracodawca posiadając wiedzę o brakach w zatrudnieniu przekazywaną nie tylko przez organizacje związkowe, ale także przez kierowników poszczególnych  komórek  organizacyjnych informujących o  konieczności zwiększenia ilości pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z konieczności realizacji zadań przewozowych naraża się na zarzut ich planowania co jest czynem niedozwolonym. Ponadto sytuacja taka powoduje zatrudnianie maszynistów w charakterze ustawiacza co z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się być nieuzasadnione. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie pełnej informacji jakie działania już pracodawca podjął i jakie zamierza podjąć w opisanej sprawie.