Newag zakończył modernizację lokomotyw dla PKP Cargo

Newag zakończył modernizację lokomotyw dla PKP Cargo


Newag zakończył modernizację 30 lokomotyw serii SM48 dla PKP Cargo do typu 15D. Wszystkie spalinowozy są już na stanie przewoźnika.
W drugiej połowie lutego do PKP Cargo przekazana została ostatnia z 30 lokomotyw spalinowych serii SM48 zmodernizowanych przez Newag dla giełdowego przewoźnika na podstawie umowy z maja 2013 r. wartej 139,2 mln złotych. Po modernizacji loko­mo­tywy otrzymały oznaczenie ST48 (typ 15D). 

Zgod­nie z zało­że­niami tech­nicz­nymi ostoja, ramy wóz­ków, sil­niki trak­cyjne, zbior­niki paliwa oraz urzą­dze­nia cięgłowo-zderzne poddane zostały napra­wie głów­nej wraz z modernizacją. Natomiast całe nadwozie lokomotywy jest nowe.

W lokomotywach zamontowany został sil­nik spa­li­nowy 3512C firmy Caterpillar, nowo­cze­sne sys­temy ste­ro­wa­nia i zasi­la­nia, układ hamulcowy Knorr Bremse oraz nowoczesne pod­ze­społy mecha­niczne pozwa­la­jące na znaczne zre­du­ko­wa­nie zuży­cia paliwa i oleju sil­ni­ko­wego. Zbudowana została nowa kabina maszy­ni­sty, wypo­sa­żona w dwa pul­pity ste­row­ni­cze, po jed­nym dla każ­dego kie­runku jazdy, kli­ma­ty­za­cję, część socjalną wypo­sa­żoną w kuchenkę, lodówkę i umywalkę. Ponadto pojawiły się nowe osłony przedziału maszynowego. 

Jak zapewnia producent, moder­ni­za­cja zapewniła znaczne pod­nie­sie­nie funk­cjo­nal­no­ści i niezawodności oraz zwięk­szyła moc loko­mo­tywy wraz ze zmniejszeniem kosztów obsługi. – Dzięki zasto­so­wa­niu nowo­cze­snych pod­ze­spo­łów zre­du­kowano szko­dli­wy wpływ loko­mo­tywy na środo­wi­sko naturalne – podkreśla Łukasz Mikołajczyk z Newagu.