List otwarty do Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rady Nadzorczej PKP S.A., Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy działający w PKP CARGO S.A. zwraca się   z apelem o zainteresowanie  niepokojącą  sytuacją w Spółce PKP CARGO S.A. i podjęcie stosownych działań. Mamy uzasadnione obawy,  że obecny sposób zarządzania spółką  PKP CARGO S.A.  prowadzi  do utraty pozycji rynkowej  spółki i spadku jej wartości. Zarząd prowadzi szereg działań prowokacyjnych wobec związków zawodowych, które to działania mają wywołać protesty społeczne i strajk,  a wszystko po to by odpowiedzialność za spadek wartości akcji, utratę kontraktów na przewozy i złą kondycję spółki zrzucić na związki zawodowe, a tym samym ukryć  złe zarządzanie. W sporze zbiorowym pomiędzy  zarządem a związkami zawodowymi wszczętym  w dniu 2 lipca 2015 r. związki zawodowe  domagały się realizacji zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych, który w par. 5 zapewnia pracownikom coroczny wzrost wynagrodzeń.  Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w czasie trwania rozmów płacowych  podjęła uchwałę  o podwyższeniu wynagrodzenia zarządowi w kwocie 10 tys. zł. na jednego członka zarządu, co było celowym działaniem obliczonym na wywołanie protestów społecznych.  Podobną postawę przyjął zarząd spółki, który w trakcie mediacji zamiast do porozumienia  doprowadził  w dniu 30 lipca 2015 r. do podpisania protokołu rozbieżności pomimo, że strona związkowa chciała dalej prowadzić mediacje i podpisać porozumienie.   Co więcej jeszcze w trakcie trwania mediacji, zarząd spółki podjął decyzję o wysokości podwyżki  zgłaszając to do nadzoru finansowego, co świadczy o tym, że z góry zakładał brak porozumienia i podpisanie protokołu rozbieżności. Jako prowokacje należy także potraktować jaskrawe i nie mające dotąd miejsca w PKP CARGO S.A.  naruszenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy poprzez wydanie przez Prezesa Zarządu Decyzji nr 31 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniającej jednostronnie „Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”.  Za podobne należy też uznać działania zarządu mające na celu zdyskredytować  i wywrzeć presje na  członków związkowego zespołu negocjacyjnego,  którzy jednocześnie reprezentują pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO.  Tak bowiem należy traktować kupione przez zarząd dwie opinie prawne, które w sposób zmanipulowany zarzucają liderom związkowym  nielojalność i działania na szkodę spółki tylko dlatego, że biorą udział w mediacjach dotyczących wzrostu wynagrodzeń i spotykają się  z pracownikami, których reprezentują w Radzie Nadzorczej. Co więcej opinie te jeszcze zanim były przedmiotem obrad Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. były znane prasie, o czym  w sposób jednoznaczny świadczy fakt opublikowania fragmentów tychże opinii  w Gazecie Wyborczej w dniu 1 września 2015 r.  Wszystkie te działania Zarządu PKP CARGO S.A.  w sposób jednoznaczny dowodzą o tym, że celem zarządu  jest  prowokowanie do  protestów społecznych by na nie zrzucić  odpowiedzialność za  mający miejsce znaczny spadek  wartości akcji, utratę kontraktów i dramatyczne pogorszenie kondycji finansowej Spółki i ukryć tym samym  złe działania zarządcze noszące znamiona działania na szkodę PKP CARGO S.A. Złe zarządzanie spółką i spadek jej efektywności  Zarząd  PKP CARGO S.A. próbuje  ukryć  także ciągłymi zmianami organizacyjnymi, których jedynym efektem jest chaos, poczucie niepewności i zagrożenia wśród pracowników. Wyprzedawany jest majątek spółki (m.in.  sprzedaż budynku w Krakowie, Katowicach oraz w Warszawie) a pracownicy masowo kierowani  na nieświadczenia pracy.  Jednocześnie obserwujemy w PKP CARGO S.A.  spółkach zależnych obsadzanie  na niespotykaną dotychczas skalę wysokopłatnych stanowisk ludźmi pochodzącymi z klucza polityczno-towarzyskiego. Wydawane są też w sposób nieuzasadniony potrzebami,  wielomilionowe  środki na firmy doradcze i kancelarie prawne,  brakuje ich natomiast na szkolenia pracowników na podstawowych stanowiskach związanych z ruchem pociągów takich jak: manewrowy czy  ustawiacz.  Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego jak negatywne skutki  dla spółki będzie miał strajk.  Zostanie on ogłoszony tylko jeśli wyczerpane zostaną wszystkie możliwe środki by go uniknąć i osiągnąć porozumienie.  W poczuciu odpowiedzialności za  PKP CARGO S.A. apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań, które spowodują powstrzymanie  szkodliwej i  destrukcyjnej polityki Zarządu PKP CARGO S.A.

Pobierz w PDF