Jest nowy wiceminister odpowiedzialny za kolej

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, na wniosek minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, powołała Sławomira Żałobkę na stanowisko podsekretarza stanu w MIiR. – Minister Sławomir Żałobka będzie odpowiedzialny m.in. za realizacje polityki dalszego rozwoju kolejnictwa w Polsce. Do zadań nowego wiceministra będą należały także kwestie lotnicze – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Sławomir Żałobka jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wieloletnim urzędnikiem służby cywilnej. Pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędzie Służby Cywilnej, gdzie pełnił zarówno funkcje kierownicze, jak i eksperckie. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych, działającej przez Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz arbitrem w sprawach o zamówienia publiczne.           

Zakres obowiązków:  

1. Podsekretarz Stanu Sławomir Żałobka z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach kolejnictwa i lotnictwa.  

2. Podsekretarz Stanu Sławomir Żałobka w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad: Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego; Instytutem Kolejnictwa; Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego; Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze"; Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.  

3. Podsekretarz Stanu Sławomir Żałobka wykonuje zadania Ministra w stosunku do  Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.  

4. Podsekretarz Stanu Sławomir Żałobka reprezentuje Skarb Państwa w spółkach PKP S.A. i PKP PLK S.A.  

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1-4, Podsekretarz Stanu Sławomir Żałobka  reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.  

6. Podsekretarz Stanu Sławomir Żałobka nadzoruje merytorycznie: Departament Transportu Kolejowego (DTK); Departament Rozwoju Kolei (DRK); Departament Lotnictwa (DL).