Żądamy zmian w umowach o pracę.

W dniu 06.05.2015 roku w Tarnowskich Górach z inicjatywy naszej organizacji odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w Śląskim Zakładzie Spółki PKP Cargo. Organizacje związkowe skierowały do Dyrektora Zakładu pismo dotyczące zmiany umów o pracę tym pracownikom, z którymi pracodawca zawarł porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę w części dotyczącej miejsca jej wykonywania na inne niż określone w ZUZP i ustalenia w umowach o pracę zawieranych z pracownikami jednego miejsca wykonywania pracy wymienionego w §3 ust.3 ZUZP.